Ubezpieczenie od szkód wyrządzanych w płodach i uprawach rolnych

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich oraz OHZ PZŁ, jako dzierżawców obwodów łowieckich (zarządców tych obwodów, odpowiedzialnych za szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych, w zakresie takim, w jakim statuują ją obowiązujące przepisy prawa).
 2. Zakres ubezpieczenia – szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów lub upraw rolnych przez zwierzynę tj. jelenie, daniele, sarny, łosie i dziki spowodowane jednym wypadkiem ubezpieczeniowym.
 3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Roczny okres ochrony ubezpieczeniowej trwa od 01.03.2016r. do 28.02.2017r.

FRANSZYZY I KONSUMPCJA SUMY GWARANCYJNEJ

Suma gwarancyjna w złotych Franszyza w każdej szkodzie Konsumpcja sumy ubezpieczenia
5.000,00 300,00 - franszyza integralna Wartość wypłaconej szkody + 100,00
10.000,00 300,00 - franszyza redukcyjna  Wartość wypłaconej szkody + 150,00
20.000,00 500,00 - franszyza redukcyjna   Wartość wypłaconej szkody + 250,00
30.000,00 700,00 - franszyza redukcyjna  

Wartość wypłaconej szkody + 350,00

- Suma gwarancyjna określana jest przez Ubezpieczonego / Koło Łowieckie, OHZ/.

- Suma gwarancyjna stanowi górną granicę odpowiedzialności Gothaer TU S.A. w odniesieniu do jednego i wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia, łącznie dla wszystkich szkód oraz kosztów wypłacanych w jej ramach.

- Suma gwarancyjna ulega każdorazowemu zmniejszeniu o wysokość wypłaconego odszkodowania powiększonego o kwotę udziału własnego wskazanego w powyższej tabeli aż do jej całkowitego wyczerpania.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA:

 • Składka roczna wynosi 68% sumy gwarancyjnej w każdym wariancie dowolnie wybranym przez koło łowieckie i OHZ.
 • Roczna składka naliczona - rozłożona jest na 2 raty i płatna do ZO PZŁ w terminie :
 • I-sza rata do dnia: 31.03.2016r.
 • II-ga rata do dnia: 31.05.2016r.
   

WYCIĄG ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ Z UMOWY GENERALNEJ ZAWARTEJ W DNIU    27.01.2016 R. POMIĘDZY GOTHAER TU SA A ZARZĄDEM GŁÓWNYM PZŁ W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KÓŁ ŁOWIECKICH I OHZ ZA SZKODY WYRZĄDZONE W PŁODACH I UPRAWACH ROLNYCH W OKRESIE

OD 01.03.2016 r. DO 28.02.2017 r.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1.GOTHAER TU SA –Ubezpieczyciel niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Kół Łowieckich i OHZ za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych informuje, iż:

A/ Przesłanki, o których zaistnienie Gothaer TU S.A zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania zawarte są w zapisach niniejszej umowy generalnej:-  §2; §3; § 10; §11; §12; §13

B/ Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Gothaer TU S.A. Uprawniające ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia zawarte są w zapisach niniejszej umowy generalnej: -§ 3 ust. 4; § 4; § 6; § 8 ust. 2,3,7,10; § 9; § 10 ust. 1; § 13 ust. 3;

2.Dla celów ułatwienia odczytu warunków ubezpieczenia zawartych w w/w umowie generalnej niniejszy wyciąg z umowy zachowuje numerację zapisów z umowy generalnej bez zachowania chronologiczności oznakowania zapisów. 

3. Warunki szczególne zawarte w niniejszej umowie generalnej znajdują się w siedzibie Ubezpieczającego-Zarządu Głównego PZŁ, Zarządów Okręgowych PZŁ i są udostępniane Ubezpieczonemu wg życzenia, skrócony zaś wyciąg z umowy generalnej wraz z procedurami postępowania przy szkodzie i wzorami druków szkodowych zamieszczone są na stronie www.pzlow.pl

§2

DEFINICJE

1.Przez użyte w niniejszej umowie generalnej określenia rozumie się:

Ubezpieczający: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI - ZARZĄD GŁÓWNY.

Ubezpieczony: KOŁO ŁOWIECKIE oraz OHZ PZŁ.

2.Szkoda rzeczowa: uszkodzenie lub zniszczenie płodów i upraw rolnych przez zwierzynę.

3.Wypadek ubezpieczeniowy: działanie lub zaniechanie Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, powodujące szkodę rzeczową w płodach i uprawach.

4.Franszyza redukcyjna: określona kwotowo wartość obniżająca łączne odszkodowanie z tytułu jednej szkody.

5.Uprawniony z umowy ubezpieczenia: każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która doznała szkody rzeczowej w związku z zarządzaniem lub dzierżawieniem obwodów łowieckich przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego/ Ośrodki Hodowli Zwierzyny/w zakresie uszkodzenie lub zniszczenie płodów i upraw rolnych przez zwierzynę.

6.Zwierzyna: przez zwierzynę rozumie się: jelenie, daniele, muflony, sarny, łosie i dziki.

7.Suma gwarancyjna: wybrana przez Ubezpieczonego kwota każdorazowo pomniejszona o wartość wypłaconego odszkodowania oraz kwotę ustaloną do każdej szkody w wybranym wariancie.

§3

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

1 Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Kół Łowieckich dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich odpowiedzialnych za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych.

2.Regulacja szkód łowieckich zawarta jest w ustawie / dnia 13października l995r.Prawo łowieckie /tekst jednolity Dz.U.2 2005r.Nr 127. poz.1066 z późniejszymi zmianami/oraz w aktach wykonawczych do Ustawy.

3.GOTHAER udziela Ubezpieczonemu ochrony, jeżeli w związku z wypadkiem ubezpieczeniowym związanym z prowadzoną przez niego statutową działalnością w zakresie gospodarki łowieckiej jest on zobowiązany w myśl przepisów prawa cywilnego do naprawienia osobie trzeciej poniesionej przez nią szkody.

4.Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone na terytorium RP.

   §4

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

1.Zgodnie z zapisami art.48 Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje:

 1. Osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, jako deputaty rolne na gruntach leśnych,
 2. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie odbiegającym więcej niż 14 dni od zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym rejonie, określonego przez zarząd województwa,
 3. Posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom,
 4. Za szkody nieprzekraczające 100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha uprawy,
 5. Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu,
 6. Za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych

§8

OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

POWSTANIA SZKODY

1. Obowiązki związane z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia ciążą na Ubezpieczonym lub na Ubezpieczającym, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na cudzy rachunek a Ubezpieczony nie wiedział o jej zawarciu na jego rzecz..   Obowiązek opłacenia składki ciąży wyłącznie na Ubezpieczonym, Ubezpieczający wykonuje wyłącznie czynności zebrania składki od Ubezpieczonych celem ich zbiorczego przekazania do Ubezpieczyciela.

2. W razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, każda ze Stron umowy generalnej może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia.

 W razie zgłoszenia takiego żądania, druga Strona umowy może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

3 Ubezpieczony lub Ubezpieczający zobowiązani są powiadomić Gothaer TU S.A. O każdym wypadku ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia o nim wiadomości.   W razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego obowiązków wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Gothaer TU S.A.    może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło Gothaer TU S.A.   ustalenie okoliczności i skutków szkody.

4. Jeżeli Ubezpieczony lub Ubezpieczający, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązków mających na celu ratowanie, zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, Gothaer TU S.A.     jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu.

5. Koszty zastępstwa procesowego ponosi Gothaer TU SA. Koszty te pokrywane są do wysokości 10% wartości szkody w ramach wybranej sumy gwarancyjnej.

§9

WYPŁATA ODSZKODOWANIA

1. Gothaer TU S.A.  wypłaca odszkodowanie w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, w zakresie określonym w dokumencie ubezpieczenia, nie wyższej jednak niż wysokość sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia.

2. Od ostatecznej wartości wyliczonego odszkodowania potrąca się franszyzę redukcyjną ustaloną dla szkody w danym wariancie ubezpieczenia w wysokości określonej w niniejszej umowie ubezpieczenia.

3.Gothaer obowiązany jest do wypłaty odszkodowania pod warunkiem opłacenia przez Ubezpieczonego w terminie wskazanym w umowie należnej składki.

§10

OKRES TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA

1 Ubezpieczeni objęci są ochroną ubezpieczeniową na okres jednego roku począwszy od 01.03.2016r.

2. Niniejsza umowa generalna została zawarta od 01.03.2016 r. na okres trzech lat z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze Stron umowy najpóźniej każdorazowo na miesiąc przez upływem kolejnego rocznego okresu ubezpieczeniowego.

3. Umowa ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa:

 1. z upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta;
 2. z dniem rozwiązania umowy przed upływem umówionego terminu zakończenia ochrony ubezpieczeniowej na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia;
 3. z dniem odstąpienia od umowy;
 4. z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej na skutek wypłaty odszkodowań do kwoty jej wysokości i udziałów własnych. Wyczerpanie sumy gwarancyjnej jest równoznaczne z wykorzystaniem w całości ochrony ubezpieczeniowej.

4. Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia. Po upływie tego terminu rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia, na jaki została zawarta możliwa jest jedynie na podstawie porozumienia stron oraz w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w § 8 ust 2.

5. Umowa ubezpieczenia może być wypowiedziana przez Gothaer TU S.A. ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach wskazanych w ustawie, a także w razie:

a/ popełnienia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na rachunek innej osoby, przestępstwa pozostającego w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia;

b/ utraty przez Ubezpieczonego uprawnień do wykonywania działalności, której dotyczy ubezpieczenie;

c/ zajścia okoliczności, o której mowa w § 8 ust 2.

§11

 CERTYFIKATYPOTWIERDZAJĄCE OCHRONĘ / POLISY JEDNOSTKOWE

1.Do grupowej umowy ubezpieczenia przystępują dobrowolnie Kola Łowieckie i OHZ za pośrednictwem Zarządów Okręgowych, które są zobowiązane do przekazania deklaracji przystąpienia i środków finansowych/składki do Zarządu Głównego PZŁ, jako Ubezpieczającego, będącego Stroną umowy generalnej.

2, ZG PZŁ, jako Ubezpieczający, przekazuje GOTHAER listę Kol Łowieckich przystępujących do ubezpieczenia w terminie 7dni od rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

3. Lista Kol Łowieckich i OHZ winna zawierać nazwę Kola Łowieckiego i OHZ, jego adres oraz wybraną wysokość sumy gwarancyjnej.

4. GOTHAER po otrzymaniu listy Kół Łowieckich i OHZ wystawia certyfikaty potwierdzające przystąpienie do ubezpieczenia, które są przekazywane do Ubezpieczonych za pośrednictwem Zarządów Okręgowych PZŁ.

§12

REKLAMACJE I SPORY

1. Reklamację do Gothaer TU SA w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia może zgłosić Ubezpieczający, Ubezpieczony, uposażony lub uprawniony z tej umowy.

2.Reklamację można złożyć:

A) w formie pisemnej - na adres wybranej jednostki Gothaer TU S.A. Lub osobiście;

B) w formie elektronicznej (e-mail: reklamacje @gothaer.pl.- formularz na stronie internetowej Gothaer TU S.A.);

C) ustnie (osobiście do protokołu lub telefonicznie).

3. Reklamacja powinna zawierać:

A/ imię, nazwisko (nazwę), adres i numer telefonu kontaktowego zgłaszającego reklamację;

B/ numer zgłoszenia szkody lub numer polisy;

C/ przedmiot reklamacji;

D/ uzasadnienie reklamacji, z podaniem ewentualnych dowodów.

4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej

otrzymania. Jeżeli z uwagi na szczególne skomplikowanie sprawy nie jest możliwe udzielenie

odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, termin ten zostaje wydłużony do nie więcej niż 60 dni

od dnia otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostaje wówczas poinformowany o:

a/ przyczynie opóźnienia;

b/ okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

c/ przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.

5.O sposobie rozpatrzenia reklamacji Gothaer TU S.A. powiadamia zgłaszającego reklamację w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, przy czym udzielenie przez Gothaer TU S.A. odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną jest możliwe wyłącznie na wniosek Ubezpieczonego bądź składającego reklamację.

6. Zgłaszający reklamację może również wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy.

7. Spór może zostać rozstrzygnięty przez Sąd Polubowny przy Rzeczniku Finansowym albo Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, w trybie wskazanym w regulaminach tych Sądów.

8. Zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy 'uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

9. Gothaer TU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

§13.

ROSZCZENIA REGRESOWE

1. Z dniem zapłaty odszkodowania przez Gothaer TU S.A., roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzą z mocy prawa na Gothaer TU S.A. do wysokości zapłaconego odszkodowania.

2. Jeżeli Gothaer TU S.A. pokryło tylko część szkody, Ubezpieczonemu przysługuje, co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia swoich roszczeń przed roszczeniem Gothaer TU S.A.

3. Nie przechodzą na Gothaer TU S.A. roszczenia Ubezpieczonego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, oraz pracownikom, chyba, że szkoda została wyrządzona umyślnie.

§14.

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1.Ubezpieczający- ZG PZŁ wraz ze swoimi Jednostkami Organizacyjnymi – Zarządami Okręgowymi jest zobowiązany przedstawić warunki umowy ubezpieczenia na  żądanie Ubezpieczonego /Koła Łowieckiego i OHZ/ w formie pisemnej lub na nośniku danych. Ubezpieczający umieści na swojej stronie internetowej pl skrócony niniejszy wyciąg zapisów z umowy generalnej oraz zamieści instrukcję wskazującą procedury likwidacyjne szkód w płodach i związane z nimi wzory dokumentacji szkodowej.

2.Szkody zgłaszane są w formie elektronicznej na adresy:

 likwidacja@szkodylowieckie.pl

 jbroniarek@szkodylowieckie.pl

 lub kontakt@gothaer.pl

2.Dokumentacja szkodowa jest przesyłana w formie elektronicznej na w/w adresy email lub droga pocztową na adres: Salus Finance Sp z o.oul. Gałeckiego 14 ,96-100 Skierniewice.

 

PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA

Deklarację przystąpienia do ubezpieczenia” należy  wypełnić i przesłać do zarządu okręgowego  w terminie do  29.02.2016 r.